Phụ kiện hàn

Bầu giảm hàn lệch tâm
Bầu giảm hàn lệch tâm
Bầu hàn đồng tâm
Bầu hàn đồng tâm
Chén hàn
Chén hàn
Co hàn 45 độ
Co hàn 45 độ
Co hàn 90 độ ASTM
Co hàn 90 độ ASTM
Tê đều hàn ASTM
Tê đều hàn ASTM